M.O.S. heeft de grootste zorg besteed aan het samenstellen en onderhouden van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de website inconsistenties en/of onvolkomenheden bevat. M.O.S. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze inconsistenties en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De website kan links bevatten naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie is door M.O.S. niet nader geverifieerd op juistheid, correctheid, volledigheid of actualiteit. M.O.S. wijst iedere aansprakelijkheid in dit verband uitdrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn alleen gemachtigd om de online aangeboden informatie te bekijken en om de online aangeboden functies te gebruiken. Geen enkele inhoud of functie mag worden gekopieerd, gereproduceerd of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van M.O.S.

Informatie verzonden aan M.O.S. via e-mail op het internet is niet beveiligd, tenzij anders vermeld in het privacybeleid. De inhoud van een bericht kan derhalve niet als vertrouwelijk worden beschouwd en het verzenden ervan geschiedt op uw eigen risico.

Op deze website, dit privacybeleid en deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.